องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก