หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครืื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการฯ) ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑.ตลับหมึก HPQ๒๖๑๒A สีดำ จำนวน ๘ กล่อง ๒.ตลับหมึก Xerox CT๒๐๑๖๓๒ สีดำ จำนวน ๒ กล่อง ๓.ดรัม Xerox CT๓๕๐๘๗๖ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอ้ายด้วน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเด็ก 26 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์จำนวน ๒ รายการ เพื่อตกแต่งบริเวณด้านหน้าและประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เพื่อประชาสัมพันธ์์ข้อมูลช่องทางการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโจน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเด็ก 24 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20