หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (เดือน เมษายน - กันยายน 2562) และดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบทางระบบรายงานและติดตามผลดำเนินงาน (E-planNACC) เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 23 ท่าน