หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
    หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์ : 055-508628 ,055-508629 โทรสาร : 055-508628 ,055-508629
    Website : www.wanghintak.go.th
    E-mail : wanghin_tak@hotmail.com
 
 
  งานข้อมูลข่าวสาร
  งานกฎหมายและคดี
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการน้ำอุปโภคบริโภค
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วาตภัย/อุทกภัย/ดินถล่ม)
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฟ้าผ่า (เสียชีวิต))
 
 
                  
                  
 

ผักปลอดสารพิษ

พรมเช็ดเท้า