หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  ยุทธศาสตร์
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
 
ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 
จัดให้มีผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
  
แก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์
  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ
 
จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10