หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
 
ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 
จัดให้มีผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
  
แก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์
  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ
 
จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย